Bảo Hành

Bảo hành bảo trì động cơ và IC 2 năm hoặc 20.000 KM